ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႕၏ ေန႕ထူးေန႔ၿမတ္မ်ား


ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႕၏ ေန႕ထူးေန႔ၿမတ္မ်ား
၁။ ၿမန္မာႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ – မဂၤလာအခါေတာ္ေန႔
၂။ ကဆုန္လၿပည္႔ေန႔ – ဗုဒၵအခါေတာ္ေန႔
၃။ နယုန္လၿပည္႔ေန႔ – မဟာသမယ အခါေတာ္ေန႔
၄။ ၀ါဆိုလၿပည္႔ေန႔ – ဓမၼစၾကာအခါေတာ္ေန႔
၅။ ၀ါဆိုလၿပည္႔ေက်ာ္ ၅ ရက္ေန႔ – အနတၱလကၡဏာအခါေတာ္ေန႔
၆။ ၀ါေခါင္လၿပည္႔ေန႔ – ေမတာၱအခါေတာ္ေန႔
၇။ ေတာ္သလင္းလၿပည္႔ေန႔ – ဂရုဓမၼအခါေတာ္ေန႔
၈။ သီတင္းကြ်တ္လၿပည္႔ေန႔ – အဘိဓမၼာေန႔
၉။ တန္ေဆာင္မုန္းလၿပည္႔ေန႔ – သာမညပလ အခါေတာ္ေန႔
၁၀။ နတ္ေတာ္လၿပည္႔ေန႔ – ဓမၼစာဆိုေတာ္မ်ားေန႔
၁၁။ ၿပာသိုလၿပည္႔ေန႔ – ရွစ္တစ္ေထာင္အခါေတာ္ေန႔
၁၂။ တပို႔တြဲလၿပည္႔ေန႔ – ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ အခါေတာ္ေန႔
၁၃။ တေပါင္းလၿပည္႔ေန႔ – ၿမတ္ဗုဒၶၿပည္ေထာင္၀င္ေန႔
From : ဗုဒၶေအးရိပ္

တင္ဆက္သူ – ေပါ့ဆိမ့္(ဆင္တဲကေဖး)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: