သူေဌးၾကီး


ဆရာကေက်ာင္းသားမ်ားအား…..

မင္းတို ့သူေဌးၾကီးျဖစ္ရင္ဘာလုပ္မလဲ။

ေက်ာင္းသားမ်ားတစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ဝိုင္းေျပာၾကတယ္။

ေမာင္ဘိုၾကီးမင္းဘာလို ့မေျဖတာလဲ။

ကဲမင္းေျပာပါဦး။မင္းသူေဌးၾကီးျဖစ္ရင္ဘာလုပ္မလဲ။

ဘိုၾကီး….ခဏစဥ္းစားရင္း

ကၽြန္ေတာ္သူေဌးၾကီးျဖစ္မွဆက္ေျပာၾကတာေပါ့ဆရာ…..

တင္ဆက္သူ…..blackေကာ္ဖီ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: