အရွင္အာစာရာလကၤာရ – မိဘမ်က္ရည္တစ္စက္ေသာကတစ္သက္ တရားေတာ္



နိုင္ငံေတာ္ ဘြဲ႔တံဆိပ္ (၉) ဘဲြ႕ရ အရွင္အာစာရာလကၤာရ ၏ မိဘေမတၱာ ေဖာ္က်ဴးေသာ ….. မိဘမ်က္ရည္ တစ္စက္ ေသာက တစ္သက္ တရားေတာ္ တရားတစ္ပုိဒ္လံုးကို Download ဆြဲ၍ နာယူနိုင္ပါတယ္။

ေဒါင္းရန္ ။ ။ MediaFire

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: