ဆင္တဲသတင္း-၂


ဆင္တဲလယ္စက္-၁စက္ရုံမွလုပ္သားမ်ား
ရြာသစ္ေက်းရြာအစုိးရပုိင္ေျမေပၚတြင္
ကိုယ္ပိုင္အိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ေနထိုင္လ်က္ရွိရာ
ယခင္ကအလုပ္မွအျငိမ္းစား(ပင္စင္)ယူလွ်င္
ေနရာမွဖယ္ေပးရေသာ္လည္းယခုအခ်ိန္မွစ၍
အျမဲတမ္းေနထိုင္ႏိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

တင္ဆက္သူ…..blackေကာ္ဖီ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: