ဆင္တဲသတင္း-၆


ကစလသိမ္ကုန္းတြင္ေရႊတိဂံုေစတီပံုတူဘုရားတည္ရာ
ယခုအခါျပီးစီးသြားျပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
နဂါးရုံ၊ေစာင္းတန္းမ်ားမွာမူမျပီးေသးေၾကာင္းသိရသည္။
ထို ့ေၾကာင့္အေဝးေရာက္ဆင္တဲသား၊ဆင္တဲသူမ်ား
အလွဴေငြမ်ားလွဴဒါန္းႏုိင္ေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္။

တင္ဆက္သူ…..blackေကာ္ဖီ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: