ဉီးေခါင္းခြံမ်ား


ေဟာဒီအရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွာ
ပုပ္အဲ႔အဲ႔အေတြးေတြနဲ႔
ေလထုကိုညစ္ညမ္းေစတာ
ႏွစ္ေတြအေတာ္ၾကာခဲ့ျပီ
အခြံေတြအထပ္ထပ္နဲ႔ဘ၀ေတြကို
ဘ၀အေမာေတြနဲ႔ခစားေစတာ
ကမာၻေျမကေတာင္လက္မႉိင္ခ်ရမေလာက္ပဲ
ေကာက္ရိုးမီးေတြလိုတစ္ေငြ႔ေငြ႔နဲ႔စိတ္ေတြ
အတိတ္ေလေျပေတြကိုပဲလိုက္ဖမ္းေနတာ
အေရွဆီကိုမမွန္းေမ်ွာ္တတ္ၾကေတာ့ဘူး
ရိုးသားမႉေတြထဲကၾကိဳးစားမႉေတြ
ႏိုးၾကားသမႉမျပဳၾကေတာ့ဘူးလား
မ်က္ႏွာမ်ားတဲ့စိတ္ေတြက
ခံယူခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလိုရာပံုသြင္းျပီး
အမွန္တရားတံစိတ္ခပ္ႏွိပ္ေနၾကတာ
ေလာကၾကီးကဩခ်မေလာက္ပဲ
ဉီးေခါင္ခြံေတြနဲ႔အေတြးေတြကို
သြန္ခ်ေနသမ်ွေတာ့သဲထဲေရသြန္တာမွ
တစ္ခဏေတာ့အရာထင္လိမ့္မယ္…….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: