Blogger Background Image


Blogger Background Imageအား ထည့္သြင္းလိုလ်ွင္ ေအာက္ပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္ အဆင့္ဆင့္အတိုင္းျပဳလုပ္ပါ။ >>
၁။ ဦးစြာ မိမိBlogအား Loginလုပ္ပါ။
၂။ Layout သို႔သြား၍ Edit HTML tabအားႏွိပ္ပါ။
၃။ Edit Templateေအာက္တြင္ Codeအား ရွင္းလင္းစြာျမင္ႏိုင္ရန္ Expand Widget Template boxကို အမွန္ျခစ္ျပပါ။
၄။ ေအာက္ပါ codeအား ရွာပါ။
body {
background:#bca;

၅။ အထက္ပါ codeအစား ေအာက္ပါ Codeအား ကူးထည့္ပါ။
body {
background-color:#B38481;
background-image: url(http://i363.photobucket.com/albums/oo80/ehnosmellflower/Burma_-_Bagan_Myanmar.jpg);
background-repeat: no-repeat;
background-position: center center;
background-attachment: fixed;

၆။ ထို႔ေနာက္ background-image: url( )ကြင္းထဲတြင္ Image URLအား ထည့္သြင္းရပါမည္။
၇။ ထိုသို႔ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ Image hosting websiteမွ မိမိပံုအား Uploadလုပ္ရပါမည္။ ဤ photobucket site အား ဖြင့္ပါ။
၈။ Sign Up လုပ္ပါ။
၉။ ထို႔ေနာက္ မိမိ၏ပံုအား Upload Image & Videorမွ uploadလုပ္ပါ။
၁၀။ Uploadလုပ္ထားေသာပံုေအာက္မွ Direct Linkအား copy လုပ္ပါ။ ထို႔ေနာက္ background-image: url( )ကြင္းထဲတြင္ ထည့္သြင္းလိုက္ပါ။

၁၁။ ယင္းေနာက္ Save Template buttonအား ႏွိပ္ပါ။ View blog လုပ္ႏိုင္ပါၿပီ။
FROM ; http://to4you.blogspot.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: